บริการวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี
บริการวางระบบบัญชี


ทำไมถึงต้องเลือกเรา

           เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการวางระบบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่จะไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาก่อน ทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงจากการไม่มีระบบการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบัญชีที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจตามมา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการให้บริการวางระบบบัญชีแก่ธุรกิจที่อยู่ในรูปของนิติบุคคลที่มีระบบการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบัญชีที่บกพร่อง ซึ่งไม่สามารถตรวจพบและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้ ดังนั้นการวางระบบบัญชีที่ดีจากเราจะช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีรากฐานในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่มีระบบบัญชีที่ดี

รายละเอียดบริการ

   • นำเสนอระบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและความพร้อมของกิจการ
   • สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและการผูกผังบัญชี  โดยโปรแกรม Express
   • สอนการควบคุมภายใน (วงจรรายได้, วงจรรายจ่าย) ระบบทางเดินเอกสาร ระบบเงินสดย่อย ฯลฯ
   • ติดตามวัดผลการปฏิบัติงานตามที่ได้วางระบบไว้

อัตราค่าบริการ

   • ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ความยากง่าย และความซับซ้อนของระบบรวมถึงขอบเขตความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ

   • รับวางระบบบัญชีเฉพาะโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
   • เข้าวางระบบ ณ สถานประกอบการของลูกค้า
   • ฟรีบริการที่ปรึกษานาน 3 เดือน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นกระบวนการวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย