บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท
บริการจดทะเบียนธุรกิจ


ทำไมถึงต้องเลือกเรา

           เราให้บริการรับจดทะเบียนทางธุรกิจด้วยความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์โดยตรง ซึ่งช่วยให้การจดทะเบียนธุรกิจที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องใช้เวลา สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้บริการจดทะเบียนทางธุรกิจกับเราจะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการเดินทางและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก 

รายละเอียดบริการ

   • บริการรับจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท

อัตราค่าบริการ

   • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  9,500 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-ยื่นทางออนไลน์  8,500 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  5,500 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-ยื่นทางออนไลน์  4,500 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม-ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  3,000 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม-ยื่นทางออนไลน์  1,500 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหลังจัดตั้งนิติบุคคล เริ่มต้นที่  4,000 บาท
   • ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ เริ่มต้นที่  9,000 บาท

หมายเหตุ

     กรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน

   • ฟรี รายงานการประชุมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   • ฟรี ตราสำคัญกิจการ (ตราประทับ 2 อัน พร้อมไฟล์ตราประทับ) 
   • ฟรี คู่มือบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
   • ฟรี แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
   • ฟรี โปรแกรมอย่างง่ายสำหรับธุรกิจ
   • ฟรี ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการยื่นแบบภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ทางเราทำเรื่องขอให้ฟรี)
   • ฟรี คัดเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งชุด
   • ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการนำส่งงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางลูกค้าจะได้รับทางอีเมลหลังการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเรื่องขอ)
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ทางลูกค้าจะได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอีเมลหลังการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเรื่องขอ)
   • เลขทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคม ทางลูกค้าจะได้รับเลขทะเบียนนายจ้างทางอีเมลภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเรื่องขอ)
   • พิเศษ “ส่วนลดค่าบริการทำบัญชี 50% นาน 2 เดือน” สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา

     กรณีอื่น 

   • ค่าบริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหลังจัดตั้งนิติบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทการจดทะเบียนแก้ไขและขอบเขตความต้องการของลูกค้า
   • ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการดังกล่าวยังไม่รวมค่าปิดงบและจัดทำรายงานทางการเงิน ค่าสอบบัญชี ค่าจดทะเบียนยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีกิจการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าจดทะเบียนยกเลิกนายจ้างประกันสังคม (กรณีกิจการอยู่ในระบบประกันสังคม)

     

รับจดทะเบียนธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว ราคาเหมาะสม