บริการรับทำบัญชี

รับทำบัญชีบริการทำบัญชีและภาษีอากร


ทำไมถึงต้องจัดทำบัญชี

           เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ฯลฯ) มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีในรูปแบบที่กฎหมายกำหนดและต้องนำส่งงบการเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้การจัดทำบัญชียังช่วยให้เจ้าของกิจการทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์แผนบริหารธุรกิจ การวางแผนภาษี การบริหารความเสี่ยงของกิจการ รวมถึงการประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อและเครดิตวงเงินจากธนาคารและคู่ค้า เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าการจัดทำบัญชีนั้นเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบและหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

           เราให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรด้วยทีมงานคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรามีประสบการณ์ทำงานด้านทำบัญชีและภาษีอากรมากกว่า 10 ปี ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
มีการจัดทำบัญชีและภาษีอากรอย่างเรียลไทม์ เมื่อเราได้รับเอกสารทางบัญชีและภาษีอากรทางทีมงานจะดำเนินการจัดทำบัญชีและภาษีอากรโดยทันที รวมถึงแจ้งยอดภาษีและรายละเอียดประกอบยอดภาษีให้ผู้ประกอบการทราบทุกครั้งก่อนทำการยื่นแบบและนำส่งภาษี นอกจากนี้ทางเรามีการตรวจทานและควบคุมคุณภาพการทำบัญชีและภาษีอากรโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์และวางแผนบริหารธุรกิจได้อย่างทันท่วงที โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีลูกค้ารายใดที่ใช้บริการทำบัญชีและภาษีอากรกับเราถูกประเมินภาษีย้อนหลังเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร
มีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายจ่ายให้เป็นที่ยอมรับจากกรมสรรพากร และการประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทางผู้ประกอบการเสียภาษีต่ำที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบและเสียภาษีย้อนหลัง ทั้งนี้ทางเราไม่สนับสนุนการเลี่ยงภาษีอย่างผิดกฎหมายทุกกรณี
ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสม เนื่องจากเรามีการนำเทคโนโลยีทางบัญชีและภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้สามารถใช้เวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลโดยที่คุณภาพงานไม่ได้ลดลง ทั้งนี้การใช้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรจากทางเรายังถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามาก ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าโปรแกรมบัญชีและภาษีอากร ค่าระบบงานและค่าบำรุงรักษาระบบงาน รวมถึงความเสี่ยงที่พนักงานจะปฎิบัติงานผิดพลาดเนื่องจากขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำบัญชีและภาษีอากร

รายละเอียดบริการ

   • ติดตามทวงถามเอกสารทางบัญชีและภาษี คัดแยกเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์รายการทางบัญชี
   • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และปัญหาทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ
   • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและถูกหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
   • จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง (สมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันทั่วไป)
   • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
   • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชี
   • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
   • จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
   • จัดทำงบทดลองและรายงานทางการเงิน
   • นำส่งรายงานทางการเงิน สบช.3 และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น บอจ.5
   • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.พ.36 รวมทั้งรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
   • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก
   • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51
   • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40
   • จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคม สปส.1-10, กท.20ก
   • จัดทำและยื่นแบบแสดงการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ คร.11
   • จัดทำและยื่นแบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภ.อ.01, ภ.อ.02 

อัตราค่าบริการ

   • ค่าบริการทำบัญชีและภาษีอากรรายเดือน เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน
   • ค่าบริการทำบัญชีและภาษีอากรรายปี เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ต่อปี
   • ค่าบริการปิดงบเปล่าและออกงบการเงิน พร้อมตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงิน เริ่มต้นที่ 8,500 บาท

หมายเหตุ

     กรณีทำบัญชีและภาษีอากรรายเดือน

   • ค่าบริการข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ความซับซ้อน ความเสี่ยง ปริมาณเอกสาร และจำนวนงานบริการที่ตกลงร่วมกัน
   • การรับ-ส่งเอกสารฟรีภายในรัศมี 10 กิโลเมตร หากระยะทางเกินกว่าที่กำหนดทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มหรือทางลูกค้าเป็นฝ่ายจัดส่งเอกสารมายังเรา
   • ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีและค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมอนุมัติงบการเงินผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)
   • ไม่มีบริการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ หรือรายงานต้นทุนสินค้าและบริการ (ลูกค้าต้องจัดทำเองโดยทางเราให้คำปรึกษาฟรี)
   • ลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราต้องขึ้นทะเบียนขอยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ทางเราขึ้นทะเบียนให้ฟรี)

     กรณีทำบัญชีและภาษีอากรรายปี

   • ค่าบริการข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ความซับซ้อน ความเสี่ยง ปริมาณเอกสาร และจำนวนงานบริการที่ตกลงร่วมกัน
   • การรับ-ส่งเอกสารฟรีภายในรัศมี 10 กิโลเมตร หากระยะทางเกินกว่าที่กำหนดทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มหรือทางลูกค้าเป็นฝ่ายจัดส่งเอกสารมายังเรา
   • ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีและค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมอนุมัติงบการเงินผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)
   • ไม่มีบริการจัดทำแบบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน รวมถึงรายงานสินค้าและวัตถุดิบ หรือรายงานต้นทุนสินค้าและบริการ (ทางเราให้บริการจัดทำแบบภาษีเฉพาะแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นลูกค้าต้องจัดทำเองโดยทางเราให้คำปรึกษาฟรี)
   • ลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราต้องขึ้นทะเบียนขอยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ทางเราขึ้นทะเบียนให้ฟรี)

     กรณีปิดงบเปล่าพร้อมตรวจสอบบัญชี

   • ค่าบริการดังกล่าวรวมการปิดงบการเงิน การออกงบการเงิน การยื่นภาษีประจำปี ภ.ง.ด.50 (เฉพาะทางออนไลน์) การยื่นงบการเงินและบอจ.5 การลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม (กรณีบริษัทจำกัด) และค่าบริการสอบบัญชีแล้ว
   • การรับ-ส่งเอกสารฟรีภายในรัศมี 10 กิโลเมตร หากระยะทางเกินกว่าที่กำหนดทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มหรือทางลูกค้าเป็นฝ่ายจัดส่งเอกสารมายังเรา หรือสามารถสแกนเอกสารส่งไฟล์ทางอีเมลได้

     ทุกกรณี

   • ไม่รับงานที่เป็นการเลี่ยงภาษีอย่างผิดกฎหมายทุกกรณี โดยทางเราสามารถให้คำแนะนำการประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

รับทำบัญชีและภาษีอากร เน้นคุณภาพ ใส่ใจบริการ ราคาเหมาะสม