นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์       
 
          บจก. แอคเคาท์โฮม แอนด์ แท็กซ์คลิกนิก (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท  ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
          บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://acchome.in.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์บริษัท กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

    • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
      เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทแล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือขอรับการติดต่อกลับจากบริษัท เป็นต้น
      บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น
      บริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
    • ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษา
      บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของบริษัทมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการจากบริษัท สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ
      ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ SMS E-mail หรือช่องทางใด ๆ หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง Call Center โทร. 096 917 7800 หรือติดต่อ ณ สถานที่ทำการของบริษัท
    • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

    บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

    • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
    • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้
      • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด
      • ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
    • วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
      • Data Encryption ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ
      • Firewall บริษัทติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้
      • Intrusion Detection เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เช่น มีผู้พยายามบุกรุก หรือเข้าสู่ระบบของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
      • Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ
คำสงวนสิทธิ
          บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
      บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ (แล้วแต่กรณี) อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
    • ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
      บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
    • การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
      เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ
      ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของบริษัทต่อไป
              บจก.แอคเคาท์โฮม แอนด์ แท็กซ์คลินิก สำนักงานใหญ่
              64 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 4 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 
              โทร. 096 917 7800 E-mail acchome_a@hotmail.com
    • การจำกัดความรับผิดชอบ
      บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทแต่อย่างใด
    • กฎหมายที่บังคับใช้
      ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของศาลไทย